نسخه‌ی جدید کتاب ستاره بینی ودایی روانه‌ی بازار نشر گردیده است.

نسخه‌ی جدید کتاب ستاره بینی ودایی روانه‌ی بازار نشر گردیده است.

 

به اطلاع علاقمندان و هنرجویان دانش جیوتیش (ستاره‌بینی ودایی) می‌رساند نسخه‌ی جدید کتاب اختربینی ودایی پس از بازنگری و افزودن فصولی نظیر مبانی ستاره‌شناسی، صورت‌های فلکی ماه(ناکشاتراها)، مباحث تکمیلی در ستاره بینی ودایی (داشاها، یوگاها، وارگاها، گوچارا، آشتاکاوارگا) و تحلیل نمونه‌هایی از زایچه‌های نجومی چاپ و روانه‌ی بازار نشر گردیده است.

فهرست:

بخش اول: چشم‌اندازی بر ستاره‌بینی ودایی

فصل ۱: دانش ستاره‌بینی از عصر باستان تا به امروز
فصل 2: ستاره‌بینی ودایی
2-1. ساختار دانش ودایی
2-2. مبانی تفکر ودایی
2-3. عناصر پنج گانه
2-4. سطوح هستی و اهداف حیات از دیدگاه وداها
2-5. قدمت و تاریخچه‌ی ستاره‌بینی ودایی
2-6. جیوتیش در نظام كيهاني
2-7. كالا ویدیا
2-8. ستاره‌بینی و كارما
فصل 3: شاخه های ستاره‌بینی ودایی(جیوتیش )
3-1. تقسیم‌بندی عقلی دانش جیوتیش
3-2. تقسیم‌بندی سنتی دانش جیوتیش

بخش دوم: مباني ستاره‌شناسي

فصل ۱: كيهان از چشم‌انداز زمين
1-۱. دایره‌البروج و منطقه‌البروج
۲-1. بروج فلکی خورشیدی (راشی)
فصل ۲: منطقه‌البروج از منظر ستارگان
۲-۱. تقدیم اعتدالین
2-۲. دو چشم‌انداز به منطقه‌البروج
۳-۲. مركز هستي از چشم‌انداز وداها
فصل ۳: برخي تعاريف نجومي
۳-۱. زمان نجومی
۳-۲. طلوع و غروب بروج
3-3. حركت سیارات در منطقه‌البروج
3-4. حركت ماه در منطقه‌البروج

بخش سوم: مبانی پایه در ستاره‌بینی ودایی

فصل ۱: گراها (سیارات)
1-1. مفهوم گراها در دانش جيوتيش
1-2. سیارات و گوناها
۱-3. سيارات و عناصر بنيادي (تاتواها)
1-4. تحلیلی از کیفیات سیارات
فصل ۲: صورت‌های فلكي خورشيدي
2-1. راشي‌ و گراها
۲-2.كيفيات صور فلكي
فصل 3: خانه‌ها در نمودار نجومی (باوا)
3-1. راشي چاكرا، باوا چاكرا
3-2. شرحي بر خانه‌ها
۳-3. كيفيات خانه‌ها
۴-۳. حكمراني و سروري خانه‌ها
فصل ۴: سیارات در زمینه‌ی بروج و خانه‌ها
4-1. قدرت و ضعف سیارات در بروج
۲-۴. روابط میان سیارات
۳-۴. نگرش سیارات
۴-۴. اتصال و احتراق
۴-۵. رجعت
فصل ۵: صورت‌های فلكي ماه (ناکشاترا)
5-1. طبقه بندی ناکشاتراها
2-5. شرح ویژگی‌های ناکشاتراها

بخش چهارم: مباحث تکمیلی در ستاره‌بینی ودایی

فصل ۱: دوره‌هاي زماني در ستاره‌بيني ودايي (داشا)
1-۱. مفهوم داشاها در دانش جيوتيش
۲-1. محاسبه‌ی داشاها
3-1. کاربرد سیستم داشاها
فصل ۲: تركيبات ستاره‌اي (یوگاها)
2-۱. مفهوم تركيبات ستاره‌اي (یوگا) در دانش جيوتيش
2-2. معرفي انواع يوگاها در دانش جيوتيش
فصل ۳: تقسیمات بروج (وارگاها)
3-1. مفهوم وارگا در دانش جيوتيش
۲-۳. انواع وارگا در دانش جيوتيش
۳-۳. معرفی برخی وارگاهای مهم
فصل 4: بررسی گذار سیارات و گوچارا
4-1. مفهوم گوچارا در دانش جيوتيش
4-2. کاربرد گوچارا
فصل 5: سیستم آشتاکاوارگا
5-1. مفهوم آشتاکاوارگا در دانش جيوتيش
5-2. کاربرد سیستم آشتاکاوارگا
فصل 6: تحلیل زایچه‌ی نجومی
۶-1. مقدمه‌ای بر تحلیل زایچه نجومی
۶-2. گام‌های تحلیل یک زایچه‌ی نجومی

بخش پنجم: نمونه‌هایی از تحلیل زایچه‌ی نجومی


واتساپ بخش فروش محصولات فرهنگی انتشارات سورا:
📞 ۰۹۳۸۲۵۰۲۶۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *